wageindicator logo Loonwijzer.be You Share, We Compare

België: Een arbeidsovereenkomst is een contract waarbij een persoon, de werknemer, zich verplicht tot werk tegen betaling, ten behoeve van een andere persoon, de werkgever, en dat werk verricht onder toezicht van die tweede person. De vier basiselementen van een arbeidsovereenkomst zijn "het contract, het werk, de beloning en het gezag van de werkgever" (een verhouding van onderschikking). Arbeidscontracten kunnen worden onderscheiden naar de aard van het werk (contracten voor handarbeid of voor kantoorwerk), de geldigheidsduur (onbepaalde tijd versus bepaalde tijd, contract voor tijdelijke arbeid) en naar de lengte van de werkweek (voltijd versus deeltijd). De hoofdelementen van een arbeidsovereenkomst, dus de aard van het werk, de taken en functies, de vergoeding, de arbeidsplaats en de arbeidsduur, kunnen niet eenzijdig door de werkgever worden gewijzigd. Elke verandering in het arbeidscontract vereist de instemming van beide partijen. Een vast contract/contract voor onbeperkte duur hoeft niet schriftelijk te zijn. Alle andere contracten moeten wel op schrift worden gesteld, zoals het tijdelijke contract, contracten voor specifieke taken, deeltijd, vervanging, studentencontracten, contract voor telewerk of thuiswerken. Waar niets naders is overeengekomen, is de veronderstelling dat de arbeidsrelatie berust op een vast voltijdscontract voor onbepaalde duur en zonder proeftijd. Een arbeidsovereenkomst kan mondeling of schriftelijk worden vastgesteld. Maar sommige bepalingen, zoals bepaald/onbepaald, moeten dus wel op schrift staan om geldig te zijn. Daaronder vallen ook "het concurrentiebeding, de opzegtermijn voor senioren, en bepalingen omtrent de proefperiode”. De arbeidsovereenkomst moet worden opgesteld in de juiste voertaal van de regio waar de werknemer woont/werkt (Frans, Nederlands of Duits). Indien het contract niet in de juiste voertaal is opgesteld kan het ongeldig worden verklaard. Het Vlaams Parlement heeft het Besluit van het Vlaamse Gewest van 19 juli 1973 geamendeerd met het Besluit van 14 maart 2014 (Moniteur Belge 22 april 2014), inzake het sluiten van individuele contracten in een andere taal, aanvullend op het Nederlands. Het betrokken individu dient zich in die andere taal thuis te voelen en verder moet dat een van de talen zijn die worden gebezigd in de EEA-landen. Zo’n aanvullend, wettelijk erkend contract, kan slechts worden afgesloten indien de werknemer (i) woonachtig is in een andere EU-lidstaat of een lidstaat van de EEA (ii) woonachtig is in België door gebruik te maken van het recht op vrije vestiging en op arbeid in het land van keuze of (iii) aanspraak kan maken op de genoemde rechten op grond van een internationaal dan wel supranationaal verdrag. Uitdrukkelijk is in deze gevallen bepaald dat bij strijdigheden in talenversies van de documentatie de Nederlandstraligfe versies de doorslag geeft. Deze bepaling geldt uirdrukkelijk de Nederlands sprekende Vlaamse gemeenschap. (wet van 3 juli 1978 op de Arbeidscontracten)
Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Kaarten - Arbeidscontracten in België