wageindicator logo Loonwijzer.be You Share, We Compare

België: De minimumleeftijd voor loondienst is 15 jaar. Wie tussen 15 en 18 jaar is mag in deeltijd werken tijdens deelname aan studieprogramma’s, en de schoolvakanties voltijds werken. Er zijn geen restricties met het oog op gezondheid en veiligheid op het werk. De Arbeidswet maakt enkele uitzonderingen als een minderjarige artistiek werk doet zoals zingen, dansen, toneel spelen, optreden als model en bij de presentatie van kledinglijnen. Artikel 7 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 verbiedt de tewerkstelling van minderjarigen zolang ze nog onder de leerplicht vallen of om ze in te zetten voor werk dat buiten het kader valt van de opleiding die ze volgen. In het algemeen geldt dat alle activiteit is verboden die een nadelige invloed kan hebben op de scholing, de intellectuele en sociale ontwikkeling van het kind of dat zijn welzijn in gevaar kan brengen, zowel lichamelijk, geestelijk als moreel. Pas vanaf 18 jaar kan een jongere voltijds worden gecontracteerd. De wet op de arbeidscontracten staat het afsluiten en beëindigen van een arbeidscontract met een minderjarige toe, mits ouders of voogd uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend toestemming verlenen. (Art. 43-46bis van de wet op arbeidscontracten)

België: Dwangarbeid is wettelijk verboden. Dit verbod wordt nader uitwerkt in de wetten die de mensenhandel moeten tegengaan en in het strafrecht. België verbiedt alle vormen van mensenhandel in het amendement uit 2005 op de Wet op de uitbanning van mensenhandel van 1995. De wet van 10 augustus 2005 stelt mensenhandel voor het uitbuiten door werk en diensten strafbaar. Het van werkgeverszijde niet nakomen van de verplichting tot het betalen van gangbaar loon en het aanhouden van normale werktijden, en werk laten verrichten onder omstandigheden die strijdig zijn met de menselijke waardigheid, wordt beschouwd als uitbuiting die gelijk staat aan seksuele uitbuiting (personen dwingen tot prostitutie), dwingen tot bedelen, diefstal van menselijke organen, of anderen dwingen tot het begaan van (ernstige) misdrijven tegen hun wil. Degene die zulke misdrijven begaat (anderen dwingen om onder onmenselijke omstandigheden te werken) riskeert een gevangenisstraf van 15 tot 20 jaar. (Art. 433quinquies en 433octies van het Wetboek van Strafrecht)
Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Kaarten - Kinderarbeid in België