wageindicator logo Loonwijzer.be You Share, We Compare

België: Het stakingsrecht wordt in België erkend als een fundamenteel recht, waartoe het land zich heeft verplicht als land dat diverse internationale conventies en verdragen heft erkend en geratificeerd, zoals het Europese Sociaal Handvest. Het stakingsrecht komt echter niet als zodanig terug in de Belgische wetgeving en de wet voorziet daar ook niet in. Een definitie van het begrip ontbreekt. Niettemin, menige cao, zowel op sectoraal als op bedrijfsniveau voorziet in: i. arbeidsrustbepalingen (waarvan de strekking is dat arbeidsrust zal worden gehandhaafd voor de duur van de CAO); of ii. procedures voor het beslechten van conflicten of stakingsaankondigingen (volgens dewelke stakingen uitsluitend zijn toegestaan als alle verzoeningspogingen tot niets hebben geleid en de staking formeel is aangezegd bij de voorzitter van het paritaire comité of bij de werkgever). Betaling van de vakbondscontributie aan het eind van het jaar is eveneens afhankelijk van de arbeidsrust in het bedrijf of de bedrijfstak. Paritaire comités zijn verplicht tot een welomschreven minimum aan diensten die zij moeten verlenen ten tijde van stakingen of uitsluiting om vitale functies in stand te houden, (nood)reparaties aan machines en uitrusting te verrichten en bepaalde taken te verrichten die noodzakelijk zijn als gevolg van overmacht of onvoorziene omstandigheden (Wet van 19 augustus 1948 betreffende verrichtingen in het openbaar belang in vredestijd).

België: Eenieder mag voor zijn rechten en belangen opkomen in georganiseerd verband. Het staat een werknemer vrij zich aan te sluiten bij een vakbond/vakvereniging naar keuze. De wet verbiedt vakbondsdiscriminatie. In bedrijven met meer dan 50 werknemers is het wettelijk toegestaan om een vakbond op te richten, dan wel zich aan ter sluiten bij onafhankelijke vakbonden zonder voorafgaande toestemming, wettelijk toegestane stakingen door te voeren en collectief te onderhandelen. Verkiezingen voor commissies ter bevordering van de gezondheid en veiligheid op het werk zijn in bedrijven met meer dan 50 werknemers verplicht, en in bedrijven van meer dan 100 werknemers moeten bovendien ondernemingsraadsverkiezingen worden gehouden. België kent drie officieel erkende vakbondsfederaties. Dit zijn: Confédération des Syndicats Chrétiens/Algemeen Christelijk Vakverbond, CSC/ACV Fédération Générale du Travail de Belgique/Algemeen Belgisch Vakverbond, FGTB/ABVV Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique/Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België, CGSLB/ACLVB. Vakbonden hebben geen rechtspersoonlijkheid. Ze genieten echter wel enkele voorrechten: ze hebben het recht om collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten, he recht om zitting te nemen in advies- en overlegorganen, het recht om werknemers bij te staan in rechtszaken, etc.
Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Kaarten - Vakbondsrechten in België